Nr. Gara – Aktiviteti Vendi Data
1 Rezultatete nga Krosi i Bardhe 08.02.2015 2 12 Shkurt 2016
2 Rerultatete e Garave për vitin 2015 Rezultatet vrapimi Enver Zymerit 26.07.2015) 30 Janar 2016
3 10 Rezultatet e Vrapimi Istog 20.09.2015) 10 Rezultatet e Vrapimi Istog 20.09.2015) 30 Janar 2016
4 Rezultatete e Garave për Vitin 2015 30 Janar 2016